Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

ProduktyPredajKvalitaKontaktMapaTendre
tender 

Výzva na predkladanie ponúk

Identifikácia obstarávateľa:
Spišské kŕmne zmesi, s.r.o., Okolie 9, 053 61 Spišské Vlachy,IČO: 36 758 477

Názov zákazky:
Investícia do spracovateľských kapacít Spišské kŕmne zmesi, s.r.o.

Predmet obstarávania:
Práce

Lehota na predkladanie ponúk:
24.09.2018 do 10:00

Miesto predkladania ponúk a poskytnutia súťažných podkladov:
Spišské kŕmne zmesi, s.r.o., Okolie 9, 053 61 Spišské Vlachy,IČO: 36 758 477

Miesto a dátum otvárania ponúk:
Spišské kŕmne zmesi, s.r.o., Okolie 9, 053 61 Spišské Vlachy,IČO: 36 758 477, 24.9.2018 11:00

Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami v zmysle §52 ZVO, pričom vyhodnotenie ponúk je neverejné v zmysle §53 ZVO, a uskutočňuje sa výlučne v sídle obstarávateľa.

Pri obstarávaní postupuje prijímateľ v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017
k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020.

Výzva - PDF

   
ProduktyPredajKvalitaKontaktyMapa
Intranet E-mail  
Home