Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

ProduktyPredajKvalitaKontaktMapaTendreProjektyEU


Hydina
Osipane
KralikyKoneDobytok
OvceDoplnkove krmivo
Vykurovacie pelety

 


POLITIKA KVALITY

Zdravé krmivá, zdravé zvieratá, zdraví ľudia

V uplynulých rokoch sa vo svete stali viaceré udalosti, ktoré obrátili mimoriadnu pozornosť na krmivá určené pre zvieratá a na bezpečnosť potravín živočíšneho i rastlinného pôvodu. Boli to najmä prípady aktuálneho výskytu rozšíreného vírusu H5N1, známejším pod názvom - vtáčia chrípka, BSE, kontaminácie kafilerického tuku dioxínmi, epidémia slintačky a krívačky.

Vedenie spoločnosti si uvedomuje, že krmivá tvoria dôležitú súčasť reťazca produkcie potravín, stoja na začiatku živočíšnej výroby. Zdravotná bezpečnosť a kvalita mäsa, hydiny a vajec sú pre spotrebiteľa veľmi dôležité, čo si uvedomujú čoraz viac aj zákazníci, chovatelia hospodárskych zvierat a ich odberatelia, potravinársky priemysel. Pre zachovanie a ďalší rozvoj ich podnikania je nevyhnutné, aby zdravotná bezpečnosť produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudský konzum bola nespochybniteľná, čo v mnohom závisí aj od produktov, ktoré im spoločnosť poskytuje. Vedenie spoločnosti je si vedomé toho, že ak by krmivá vyrobené v prevádzkarni spôsobili neprípustnú kontamináciu alebo nedostatočnú výživu zvierat, mohlo by to viesť k vážnym problémom pri trhovej realizácii hospodárskych zvierat, k významným finančným stratám spoločnosti až k ochromeniu jej činnosti.

Spoločnosť Spišské kŕmne zmesi, s. r.o. sa od založenia zameriava na zabezpečenie zdravotnej bezpečnosti a kvality krmív. Proaktívny prístup k prevencii rizík chce spoločnosť preukázať najmä dobrou spoluprácou s dodávateľmi mikro- a makrokomponentov do krmív, uplatňovaním zásad systému analýzy rizík a rozhodujúcich kontrolných bodov, HACCP, zásad správnej výrobnej praxe a systému manažérstva kvality, vo svojej činnosti, zavádzaním nových progresívnych technologických metód uplatňujúcich sa v potravinárskom a spracovateľskom priemysle, uplatňovaním najnovších poznatkov o výžive zvierat spoluprácou s vedeckými a výskumnými inštitúciami.

Heslom "Zdravé krmivo - zdravé zviera - zdraví ľudia" chce naša spoločnosť získať a udržať si dôveru svojich partnerov v živočíšnej výrobe, potravinárskom priemysle, predajcov potravín, spotrebiteľov a kontrolných orgánov. Svojim zákazníkom sa zaväzuje včas oznámiť výskyt vážneho nebezpečenstva pre zdravie zvierat alebo ľudí vo vyrobenom krmive, ku ktorému by napriek všetkému úsiliu o účinnú prevenciu rizík prípadne došlo.

Vedenie spoločnosti si je vedomé toho, že systematické identifikovanie potenciálnych rizík a kritických bodov v celom výrobnom procese a bezodkladné prijímanie opatrení na ich kontrolu a následne overovanie ich účinnosti si vyžaduje kvalifikovaný a zodpovedný prístup každého pracovníka, zodpovedajúce technologické a laboratórne vybavenie.

Preto primerane svojim možnostiam poskytuje svojim zamestnancom príležitosť zvyšovať si svoju odbornosť, vymedzuje ich právomoci a povinnosti čo najpresnejšie a zdokonaľuje technológiu výroby a kontrolu.
Svojim zákazníkom, ukladateľom rastlinných produktov, spoločnosť garantuje čo najpresnejšiu identifikáciu, účinnú ochranu, kvalitné ošetrovanie ich produktov a šetrné zaobchádzanie s ich produktmi.

 
   
ProduktyPredajKvalitaKontaktyMapa
Intranet E-mail  
Home